Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, a także w zakresie sporządzania pozwów, apelacji, zażaleń, wniosków oraz innych pism procesowych i urzędowych, sporządzania umów, opiniowania dokumentów, jak również prowadzi profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w świadczeniu pomocy prawnej w następujących zakresach.

PRAWO CYWILNE, GOSPODARCZE, PRAWO ADMINISTRACYJNEGO, PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy bądź testamentu, działy spadku, roszczenia o zachowek i zapis,
 • dochodzenie należności wynikających z umów, pozwy o zapłatę,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych, w tym uszczerbku na zdrowiu i naruszenia dóbr osobistych,
 • przygotowywanie umów,
 • zakładanie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń,
 • doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • sprawy z zakresu prawa łowieckiego w tym reprezentacja poszkodowanych oraz kół łowieckich w zakresie szkód łowieckich,
 • inne

PRAWO KARNE, KARNO-SKARBOWE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNE WYKONAWCZE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych na każdym etapie postępowania karnego,
 • postępowanie wykonawcze tj. odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji,
 • sporządzanie wniosków o odszkodowania za niesłuszne skazanie,
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa karnego materialnego, karnego-skarbowego oraz procedury karnej,
 • inne

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację, podział majątku,
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, pozbawieniem władzy rodzicielskiej, wykonywaniem kontaktów z dziećmi,
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie,
 • prowadzenie spraw o przysposobienie,
 • inne

PRAWO PRACY

 • reprezentacja w sprawach o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie,
 • analiza umów o pracę, umów zlecenia,
 • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia,
 • inne

Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju.